Integritetspolicy

1. Personuppgiftsansvarig

Denna förklaring om skydd av personuppgifter gäller insamling och användning av personuppgifter på Watchband.se. Här får du bland annat information om vilka personuppgifter som samlas in, vad de används till och vilka rättigheter du har. Södermark Management AB, organisationsnummer: 559123-8638 (”Watchband” eller ”vi”) är ansvariga för behandlingen och kan kontaktas vid frågor.

2. Varför samlar vi in personuppgifter och vilka slags uppgifter samlar vi in?

Nedan har vi tagit fram en översikt över vilka personuppgifter vi samlar in om dig och vad vi använder dem till. Vi anger också vår grund för behandlingen i de olika fallen:

 • Ingående och fullgörande av avtal: Vid köp av någon av våra produkter registrerar vi namn, telefonnummer, betalningsinformation, vilken typ av vara eller tjänst du har köpt och när du köpte den samt eventuell leveransinformation. Om varan ska skickas till dig registrerar vi även en leveransadress. Dessutom kan vi också behandla information om returer.
 • Vår administration av försäljningen: Vi stöder vår behandling på vårt berättigade behov av att kunna administrera försäljningen och verksamheten på ett lämpligt sätt och har gjort den bedömningen att dessa intressen väger tyngre än ditt skydd för dina personuppgifter.
 • Reklamationer och reparationer: Om du reklamerar en vara eller ber oss att göra en reparation behöver vi kontaktuppgifter för att kunna registrera reklamationen.
 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal med dig. Vissa leverantörer kräver även att du identifieras för att de ska kunna godkänna eller själva utföra reparationen. I dessa fall delar vi nödvändiga personuppgifter med den leverantören.
 • Syftet med registreringen av uppgifterna är att fullgöra och administrera vårt avtal med dig samt att följa upp försäljningen internt i vår organisation. Grunden för vår behandling av uppgifterna är för att uppfylla avtalet med dig. När vi använder dessa personuppgifter för ändamålen att etablera en kundprofil på dig, för att tillhandahålla dig riktad marknadsföring och för att kunna tillgodose vårt behov av att kunna administrera försäljningen på lämpligt vis stödjer vi dock vår behandling på en intresseavvägning, och vi har gjort den bedömningen att ditt skydd för dina personuppgifter inte väger högre än dessa intressen.
 • Kundservice: Beroende av vad frågan gäller behöver vi veta vem du är, vilken produkt du har köpt, din adress och/eller ditt telefonnummer. Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att hjälpa dig, dessa är t.ex. namn, köphistorik och kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer). Vi har gjort den bedömningen att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att svara på dina frågor så relevant och precist som möjligt och att vårt intresse i denna behandling väger tyngre än skyddet för dina personuppgifter när du tar kontakt med oss och efterfrågar tjänsten.
 • Upprättande av användarkonto: Vi vill i samband med ditt köp upprätta ett kundkonto åt dig, om du inte har ett sådant sedan tidigare. Dina köp kommer då att kopplas till ditt konto. Din köphistorik och dina transaktioner kommer att finnas tillgängliga under «Min sida» Ändamålet med behandlingen är att göra det möjligt för dig som kund att spåra dina leveranser, avbryta eller ångra köp, se din köphistorik från både vår nätbutik och våra fysiska butiker samt att möjliggöra för dig att aktivera licenser eller ladda ned elektroniskt innehåll och skriva ut kvitton på dina köp. Vi vill att du som kund ska kunna använda dig av självbetjäning i största möjliga mån. Du kommer att ha tillgång till dina personuppgifter genom ditt konto och du har möjlighet att få dina uppgifter om köphistorik och ditt konto hos Watchband utlämnade eller raderade. För att du ska kunna få dina uppgifter utlämnade och eventuellt raderade kommer vi att efterfråga att du identifierar dig via e-post eller sms.
 • Administrering av användarkonto: Vi har tillgång till ditt kundkonto och din kundprofil för att kunna administrera dina kontaktuppgifter och eventuella samtycken du har gett till att motta vårt nyhetsbrev, kampanjerbjudanden eller liknande. Eftersom vi är ansvariga för att se till att vår information om dig är aktuell så kommer vi att motta information från tredje part för att uppdatera information som du har gett oss avseende adress, namn, mobilnummer, telefon, kön och ålder.
 • Vi har gjort den bedömningen att vi har ett berättigat intresse av att effektivisera vår kontakt med dig och av att behandla dina personuppgifter genom ett kundkonto och att vårt intresse väger tyngre än eventuella olägenhet för dig, särskilt eftersom denna behandling även underlättar kontakten med oss för dig.    
 • Personligt anpassad information på nätet: Watchband vill kunna anpassa sin marknadsföring och information till dig som kund på bästa möjliga vis. Det innebär att om du är inloggad på ditt kundkonto där du är identifierad genom din e-postadress, namn, adress och köphistorik så kommer vi att använda informationen på ditt kundkonto för att anpassa innehållet i linje med din köphistorik och rekommendera produkter som är relevanta för dig på alla de enheter som du är inloggad på.
 • Är du inte inloggad kommer vi att kunna använda den information som ligger lagrad i den informationskapsel (cookie) som du har accepterat i din webbläsare för samma ändamål. Informationskapseln kan du själv ta bort när du vill genom inställningar i din webbläsare.
 • När du är inne på våra domäner har vi ett berättigat intresse av att marknadsföra produkter som motsvarar de produkter som vår relation till dig bygger på, och enligt vår bedömning överväger detta intresse eventuella olägenheter för dig. För direkt marknadsföring via e-post och sms m.m. kommer vi att inhämta ditt samtycke.
  • Direktmarknadsföring – marknadsföringskampanjer. Informationen vi mottar kan vara sannolikhetsbaserad, till exempel den sannolika storleken på ditt hushåll och din sannolika ålder. Du kan komma att få marknadsföring baserad på denna profil.
  • Elektronisk marknadsföring: Bara om du uttryckligen har samtyckt till det kommer vi att använda oss av dina personuppgifter för att skicka erbjudanden och information om våra produkter till dig. Vi använder i sådana fall den information vi har om dina tidigare köp för att kunna ge dig erbjudanden som vi tror att du är intresserad av. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta kundservice eller genom att ändra inställningarna avseende samtycke på din sida.
  • osv.
 • Vidareutveckling av tjänster och säker drift: För att kunna vidareutveckla våra tjänster och driva vår webbplats på ett bra och ansvarsfullt sätt behöver vi bland annat kunna producera statistik om sådant som trafik, köp och användarbeteenden på webbplatsen. Vi kan också behöva skaffa oss kunskap om bedrägerier samt vidta åtgärder för att förhindra detta. Utöver detta kommer vi i detta sammanhang vid enstaka tillfällen använda oss av personuppgifter för att testa våra system. Vi kommer så långt det är möjligt att använda oss av aggregerad data för dessa ändamål.
 • Enligt vår bedömning har vi ett berättigat intresse av att utveckla och förbättra våra tjänster och av att göra driften av vår webbplats säker och den begränsade behandling av dina personuppgifter som detta intresse medför bedöms väga tyngre än eventuella olägenheter för dig som användare.
 • Informationsinsamling med hjälp av informationskapslar (cookies) beskrivs utförligare i kapitel 5 nedan.

5. Användning av cookies osv.

Vi använder så kallade cookies (kakor) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. En cookie är en textfil som vid besök på eller vid interaktion med en webbplats läggs till i din webbläsares internminne.

Du har möjlighet att förhindra att sådana cookies placeras i din webbläsare. De flesta moderna webbläsare (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera osv.) är inställda på att acceptera cookies automatiskt, men du kan själv välja att ändra inställningarna så att cookies inte accepteras. Nackdelen med att avaktivera cookies i din webbläsare är att webbplatsen inte kommer att fungera optimalt. Anledningen är att syftet med de flesta cookies vi använder är att säkerställa just webbplatsens funktionalitet, till exempel att webbplatsen ska kunna komma ihåg vad du har lagt i varukorgen.

Förutom cookies använder vi också andra verktyg såsom t.ex. [Google Analytics, Google AdWords,] för att inhämta information om din IP-adress, vilken typ av webbläsare du använder, din bredbandsleverantör, ditt operativsystem, datum och tid för besöket på webbplatsen samt viss information om hur du navigerar på sidan.

Denna information använder vi för att analysera beteenden så att vi kan göra webbplatsen mer användarvänlig.

6. Lagringstid

Dina personuppgifter knutna till köp kommer normalt att raderas när det inte längre finns ett behov av att lagra uppgifterna för att kunna besvara dina frågor och reklamationstiden för produkten har gått ut, om vi inte behöver uppgifterna under en längre tid för att uppfylla andra legitima ändamål eller förpliktelser enligt lag, till exempel i förhållande till bokföringslagen.

Personuppgifter som vi behandlar med ditt samtycke som grund för behandlingen raderas om du tar tillbaka ditt samtycke.

I stället för att radera personuppgifterna kan det i vissa fall vara aktuellt att anonymisera dem för att uppgifterna ska kunna användas för historiska, analytiska och andra legitima kommersiella ändamål. Med anonymisering menas att alla kännetecken som identifierar eller potentiellt kan identifiera en person tas bort så att uppgifterna inte längre utgör personuppgifter.

7. Dina rättigheter

Watchband värdesätter dina synpunkter. Här kan du se dina vid var tid gällande rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss på kundtjänst@watchband.se

 • Ta tillbaka samtycke: Om du har gett ditt samtycke till att ta emot varu- och tjänsteerbjudanden från oss kan du när som helst ta tillbaka detta samtycke. Vi har ordnat så att du enkelt kan frånsäga dig denna typ av erbjudanden i varje meddelande från oss. Du kan också ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta kundservice. För det fall behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av ett samtycke från dig har du också rätt att närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke till den behandlingen. Watchband kommer i så falla upphöra att behandla dessa personuppgifter. Notera dock att detta kan innebära att Watchband inte längre har möjlighet att förse dig med vissa tjänster.
 • Begäran om insyn: Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Begäran om rättelse eller radering: Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter vi har om dig eller att vi raderar personuppgifter. Vi tillmötesgår begäranden om radering av personuppgifter i största möjliga mån, dock inte om det finns tungt vägande skäl för att inte radera dem, till exempel om vi måste spara uppgifterna av dokumentationsskäl. Många uppgifter kan du radera själv. Du kan till exempel när som helst radera din profil hos oss.
 • Dataportabilitet: Du har rätt till dataportabilitet för personuppgifter du själv har tillhandahållit och vars behandling b.la. grundar sig på ditt samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att ingå köpeavtalet med dig.
 • Du har rätt att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas samt att invända mot delar av behandlingen av dina personuppgifter.
 • Klaga till tillsynsmyndigheten: Om du motsätter dig sättet vi behandlar dina personuppgifter på eller har klagomål kan du även kontakta Integritetskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).